درگذشت پيشکسوت عرصه معماري؛  معلمي انديشه ورز و دلسوخته، معماري دلباخته و متعهد؛
جناب آقاي مهندس حسين خاتمي
با کوله باري از تجربه و حکمت، موجب تاثر و تالم جامعه بزرگ حرفه معماري گرديد .

درگذشت پيشکسوت عرصه معماري؛ معلمي انديشه ورز و دلسوخته، معماري دلباخته و متعهد؛ جناب آقاي مهندس حسين خاتمي با کوله باري از تجربه و حکمت، موجب تاثر و تالم جامعه بزرگ حرفه معماري گرديد .

درگذشت پيشکسوت عرصه معماري؛  معلمي انديشه ورز و دلسوخته، معماري دلباخته و متعهد؛
جناب آقاي مهندس حسين خاتمي
با کوله باري از تجربه و حکمت، موجب تاثر و تالم جامعه بزرگ حرفه معماري گرديد .

نبود دانشمند و فرهيخته اي چون ايشان فقداني عظيم براي جامعه معماري  البرز خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال براي ايشان رحمت و مغفرت وسيع و براي خانواده محترم صبوري و شکيبايي تمنا مي نماييم.
.خداوند قرين رحمتشان فرمايد.


انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    منبع خبر

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

      نظرات