سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

شیوه نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده های شرکت های مهندسین مشاور سال 1400/6/31

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات