عظیم بلبل آبادی

مدیرعامل

دانشگاه محل تحصیل: صنعتي شريف
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

نظرات