نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه:

نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه:
بخشنامه:
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال1399


99-142013-990331.jpg


لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات