سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان یک انجمن در شهر بندرعباس می باشد

 

 

 

به منظور هماهنگی در امور سازمان های استان، هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان از کلیه اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان از کلیه اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل میشود.شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل از بین دو برابر اعضای سازمان هیئت مدیره که توسط  عمومی، انتخاب و به وزیر مسکن معرفی می شوند ، توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند.

شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر را که به عنوان رئیس سازمان نیز محسوب می شود ، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می نماید.

در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان ها و در سطح کشور شکل گرفته است و با حدود پنجاه هزار نفر عضو ، فعالیت خود را به انجام می رساند. از جمله سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان است که در سال 1370 افتتاح و شروع به کار نموده است. آمار چندان موثقی از سال های اولیه این سازمان در دست نیست. در سال های 70 الی 75 تعداد 32 نفر در تمام رشته های سازمان عضویت داشته اند. در سال های 77-76 نیز این تعداد 37 نفر می باشد. اما در سال 78 تعداد اعضای سازمان نسبتاً سیر صعودی داشته است . البته همواره سعی بر این بوده است که در ابعاد وسیع تری به کار خود ادامه داده و موفقیت بیشتری داشته باشد.